Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11146, RELIS Vest

Publisert: 10.10.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pilokarpin øyedråper til peroral bruk

Dato for henvendelse: 10.10.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11146, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Pilokarpin øyedråper er blitt utskrevet til en pasient mot munntørrhet. Spørsmålet er om pasienten skal dryppe øyedråper i munnen, og om det finnes dokumentasjon for denne praksisen. Henvendelse er fra en farmasøyt på apotek.

SVAR: Pilokarpin er en muskarinreseptoragonist som virker parasympatomimetisk ved ikke-selektiv stimulering av muskarinreseptorer, og gir også en viss stimulering av ß-adrenerge reseptorer. Bruken er best dokumentert ved Sjögrens syndrom og stråleindusert xerostomi. Hos disse pasientene skal en dose av 5-10 mg gitt 2-4 ganger daglig oppnå god effekt (1).

Pilokarpin øyedråper til fukting av munnen har god men kortvarig effekt. Det anbefales da 3 - 5 dråper Pilokarpin® øyedråper 2 % i munnen 2 - 3 ganger daglig (1). Dette er en ikke-godkjent indikasjon for pilokarpin øyedråper (off-label bruk), som også praktiseres andre steder i Europa.

Pilokarpin-tabletter er ikke registrert i Norge. Alternativt kan man bruke pilokarpin 5 mg tabletter (Salagen), som finnes registrert i Sverige med godkjent indikasjon behandling av munntørrhet og tørre øyne hos pasienter med Sjøgrens syndrom. Siden Salagen er registrert i Sverige og ikke oppført på negativlisten, kan preparatet forskrives på godkjenningsfritak og forhåndsekspederes av apoteket uten godkjenning fra Statens legemiddelverk (2)

KONKLUSJON
Pilokarpin øyedråper ved behandling av munntørrhet kan dryppes i munnen. Det er ikke en godkjent indikasjon for pilokarpin øyedråper, men det er heller ikke en uvanlig praksis.

Referanser
  1. 1. Reksten TR, Jonsson MV et al. Lokal og systemisk behandling av munntørrhet. Nor Tannlegeforen Tidende 2013; 123: 476-81.
  2. 2. RELIS database 2013; spm.nr. 4815, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)