Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 13908, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.02.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Rødkløver mot hetetokter og bruk hos kvinner med brystkreft

Dato for henvendelse: 07.02.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 13908, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør om det er kommet ny dokumentasjon for bruk av rødkløver mot hetetokter siden spørsmålet ble besvart av RELIS i 2013? Vet man nå mer om kontraindikasjoner hos kvinner med brystkreft eller brystkreft hos mor?

SVAR: I den nevnte RELIS-utredningen fra 2013 konkluderes det med at det på daværende tidspunkt ikke forelå overbevisende dokumentasjon på at rødkløver har effekt på klimakteriet (1).

Ved oppdatert litteratursøk finner vi at flere kilder angir at det er motstridende data vedrørende effekt av rødkløver på postmenopausale symptomer, men at majoriteten av dataene ikke viser signifikant effekt på hetetokter (2-4). Det har altså ikke skjedd noen endring siden RELIS-utredningen fra 2013.

Det er omdiskutert om rødkløver og andre fytoøstrogener kan øke risiko for østrogensensitiv brystkreft, på grunn av sine østrogeneffekter. Flere kilder viser imidlertid til studier der brystkreft-risiko ikke har vært påvirket av inntak av fytoøstrogener (2, 4). Det fremheves likevel at det fortsatt ikke er avklart om det å bruke rødkløver har noen påvirkning på brystkreft-risiko (2, 3), og man er tilbakeholden med å anbefale kosttilskudd med fytoøstrogener til kvinner med østrogenpositiv brystkreft (3, 4).

Det er helt nylig publisert en dobbeltblindet randomisert placebokontrollert-studie med 81 premenopausale kvinner som hadde østrogenreseptor-positiv brystkreft og som brukte tamoksifen. Studiegruppen fikk et preparat med 80 mg rødkløver daglig i 2 år. Man fant ingen påvirkning av rødkløver på tetthet i brystvevet eller endometrie-tykkelse, og rødkløver ble vurdert som trygt hos brystkreftpasienter som bruker tamoksifen. Det ble likevel etterlyst flere studier med lenger oppfølgingstid (5).

KONKLUSJON
Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at rødkløver har effekt mot hetetokter og andre postmenopausale plager. Det er i tillegg usikkert om bruk av rødkløver kan øke brystkreft-risiko. En slik risikoøkning er foreløpig ikke dokumentert, men kosttilskudd med fytoøstrogener kan ikke anbefales til kvinner som selv har brystkreft.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2013; spm.nr. 2954, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Natural Medicines. Red Clover. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 16. april 2019).
  3. 3. NAFKAM- Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Rødkløver ved kreft. https://nafkam.no/rodklover-ved-kreft (Publisert: 16. mai 2017)
  4. 4. Santane RJ, Loprinzi CL, et al. Menopausal hot flashes. Version 36.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 4. desember 2019).
  5. 5. Ferraris C, Ballestra B et al. Red clover and lifestyle changes to contrast menopausal symptoms in premenopausal patients with hormone-sensitive breast cancer receiving tamoxifen. Breast Cancer Res Treat 2020. Published online: 24. januar 2020.