Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7548, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.10.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dokumenterte og påståtte kliniske effekter av bromheksin og guaifenesin

Dato for henvendelse: 12.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7548, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En farmasøyt ved apotek spør etter kliniske forskjeller, både dokumenterte og påståtte, mellom bromheksin (Bisolvon) og guaifenesin (Solvipect).

SVAR: Bromheksin er i følge preparatomtalen indisert som slimløsende behandling ved vedvarende/kroniske luftveissykdommer med patologisk seig slimdannelse, mens guaifenesin er indisert ved hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier. Virkningsmekanismen er beskrevet slik: "Bromheksin nedsetter viskositeten av bronkialsekretet ved spalting av mukopolysakkarider, og øker også sekretmengden (1). Viskositetsreduksjonen gjør bronkialsekretet mer tyntflytende og letter opphostingen av stagnert sekret. Så vel eksperimentelt som i kliniske studier er det vist en signifikant økning av ekspektoratmengden ved f. eks. kronisk bronkitt. Som regel avtar sputummengden igjen etter noen dager. Disse effektene av bromheksin fører til at det seige slimet fortynnes og hostes opp. Respirasjonsarbeidet lettes og hosten forårsaket av slimet reduseres. Full terapeutisk effekt oppnås først etter 3 - 5 dagers terapi." (1a). For guaifenesin står det at «guaifenesin antas å nedsette slimets viskositet ved å stimulere bronkialsekresjonen, og dermed lette opphostingen av seigt slim.» (1b)

En norsk oversiktsartikkel om medikamentell behandling av akutt hoste konkluderer med at guiafenesin og bromheksin har dårlig dokumentert effekt mot akutt hoste (2). Et cochrane-review viser til to studier som har sammenlignet guaifenesin med placebo. Den største studien viste signifikant reduksjon av hostefrekvens og -intensitet. Den andre studien viste ingen forskjell i hostefrekvens i placebogruppen og guaifenesin-gruppen. Derimot fant man signifikant reduksjon i slimtykkelse i guaifenesin-gruppen sammenlignet med placebo. Det vises også til en studie hvor man sammenlignet bromheksin tre ganger daglig med placebo og fant at hostefrekvensen var høyere i placebogruppen (3).

En oversiktsartikkel har vurdert ulike behandlingstyper for slimløsing. Den konkluderer med at guaifenesin ikke har slimløsende effekt, mens det er motstridende resultater for bromheksin (4).

Konklusjon:
Det finnes ingen sikker dokumentasjon for at hverken guaifenesin eller bromheksin har hostestillende eller slimløsende effekt. De få studiene som er gjort har få studiedeltakere og har motstridende resultater. Bromheksin er indisert som slimløsende behandling ved vedvarende/kroniske luftveissykdommer. Guaifenesin er indisert ved hoste og seigt sekret ved irritasjon i øvre luftveier.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). a) Bisolvon (Sist endret: 02. juli 2012). b) Solvipect (Sist endret: 26. oktober 2005). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  2. 2. Småbrekke L, Melbye H. Medikamentell behandling av akutt hoste. Tidskr Nor Legeforen 2009: 129(10): 998-9.
  3. 3. Smith SM, Schroeder K et al. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev 2012; 8:CD001831
  4. 4. Houtmeyers E, Gosselink R et al. Effects of drugs on mucus clearance. Eur Respir J 1999: 14(2): 452-67.