Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2005; spm.nr. 1788, RELIS Midt-Norge

Publisert: 16.12.2005

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Inotyol ® til barn?

Dato for henvendelse: 16.12.2005

RELIS database 2005; spm.nr. 1788, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Kan man bruke Inotyol ® [ichthammol] som inneholder et tjærestoff på små barn?

SVAR: Tjæren i Inotyol ® er ichthammol. Salven inneholder 15 mg ichthammol på 1 g salve, det vil si en konsentrasjon på 1,5 %. Resten av salven består av sinkoksid og fettgrunnlag med gode dekkende egenskaper.

Ichthammol, skiffertjære, er utvunnet fra skifferolje og menes å ha en ubetydelig bakteriostatisk virkning. Det brukes i mange dermatologiske preparater oftest i kombinasjon med sink, som i for eksempel Inotyol ®. Det er funnet at ichthammol kan være letter hudirriterende og i sjeldne tilfeller fremkalle en hypersensitivitetsreaksjon, men i forhold til andre tjærestoffer som for eksempel steinkulltjære, er skiffertjære ansett som en mild og ufarlig tjære (1, 2, 3)

Ved søk i WHOs bivirkningsdatabase ble det funnet én rapport om allergisk reaksjon på ichthammol. I tillegg ble det funnet rapporter for kontaktdermatitt. Det fremgikk ikke om det var på barn eller voksne (6). Opplysning om bruk av andre legemidler, samt vurdering av årsak eller sannsynlighet for sammenheng mellom bivirkningen og legemiddelbruken er mangelfull i dette materialet. Tallene sier heller ingen ting om frekvensen av de meldte bivirkningene*.

I pakningsvedlegget og den fullstendige preparatomtalen (SPC) til Inotyol ® fra Danmark er indikasjonen blant annet røde barnerumper i tillegg til forskjellige former for dermatitis og andre hudirritasjoner (4, 5).

Det er ikke funnet litteratur som viser graden av penetrasjon gjennom huden for ichthammol eller studier av ichthammol salve på barn. Det er oppgitt i både den danske og norske SPC at væskende og infiserte sår er kontraindikasjon (5, 7).

Konklusjon
Det finnes ingen artikler som tilsier at ichthammol, skiffertjære, ikke kan brukes i mindre konsentrasjoner til små barn, mot for eksempel bleieutslett. Erfaringene er at det har virkning og at ichthammol likevel er en mild tjære sammenlignet med andre tjærer, for eksempel steinkulltjære.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. Ichthammol. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (15. desember 2005).
  2. 2. Freedberg IM et al. Fitzpatrick's dermatology in general medicine 2003; (Vol. II), 6th ed.: 2364.
  3. 3. Lægemiddelkataloget (Danmark). Tjæreholdige preparater. http://www.lmk.dk/ (15. desember 2005).
  4. 4. Lægemiddelkatalogen (Danmark). Indlægsseddel Inotyol. http://www.lmk.dk/ (15. desember 2005).
  5. 5. Lægemiddelstyrelsen Danmark. Produktresumé (SPC) Inotyol. http://www.laegemiddelstyrelsen.dk (Sist endret: 4. oktober 2004).
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 15. desember 2005.
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Inotyol. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 01. september 2004).