Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 6433, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 03.02.2017

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bør ammende bruke ammete med fennikel?

Dato for henvendelse: 03.02.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 6433, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Det har kommet nye anbefalinger om at fennikel ikke skal gis til spedbarn, og heller ikke til gravide og ammende. Apotekene selger Ammete som inneholder både fennikel, anis og karve. Bør apotekene slutte å selge dette produktet til ammende?

SVAR: Anbefalingene om bruk av fennikel er utarbeidet av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA), og er ikke nye men publisert allerede i 2007 (1). Anbefalingene er nylig omtalt av RELIS (2). Fennikel anbefales ikke til barn under fire år uten i samråd med barnelege på grunn av mangel på data for aldersgruppen. Det finnes heller ikke data på sikkerhet hos gravide, og det er ukjent om de aktive stoffene i fennikel skilles ut i brystmelk. Bruk under graviditet og amming anbefales derfor ikke (1).

Dokumentasjon på effekt og sikkerhet av fennikel under amming er altså mangelfull Det er rapportert to tilfeller av toksisitet hos diebarn der mor har brukt fennikel (3, 4). Negative effekter hos barnet kan derfor ikke utelukkes, og vi mener derfor at EMAs anbefalinger om å ikke anbefale slik bruk bør følges. For ordens skyld vil vi presisere at EMAs uttalelse er en anbefaling, og at det derfor ikke foreligger noe forbud mot å selge produkter som inneholder fennikel. Etter vår mening vil det være naturlig at helsepersonell ikke anbefaler slike produkter, og informerer eventuelle kunder om EMAs råd. Dersom ammende til tross for dette ønsker å benytte Ammete, bør de instrueres i å bruke lavest mulig dose.

Referanser
  1. 1. European Medicines Agency. Committee on herbal medicinal products (HMPC). Community herbal monograph on foeniculum vulgare miller subsp. vulgare var. vulgare, fructus. http://www.ema.europa.eu (Publisert: 6. august 2007)
  2. 2. Westergren T, Havnen GC. Fennikelte bør ikke gis til spebarn med kolikk. https://relis.no/content/4815/ (Publisert: 30. januar 2017).
  3. 3. Natural Medicines Comprehensive Database. Fennel. http://www.naturaldatabase.com/ (Sist oppdatert: 30. desember 2015).
  4. 4. Drugs.com. Fennel use while breastfeeding. https://www.drugs.com/breastfeeding/fennel.html (Sist revidert: 10. mars 2015).