Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 6972, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.02.2018

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Paralgin forte i graviditet

Dato for henvendelse: 16.02.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 6972, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En gravid pasient sliter med hyppige migreneanfall. Det eneste som virker er paracetamol+kodein (Paralgin forte). Lege har sagt at hun skal ta minst mulig, maksimalt 1-2 tabletter i døgnet. Hun lurer selv på hvor mye hun kan ta per døgn uten at barnet vil bli skadet?

SVAR: Behovet for migrenebehandling kan forandre seg når en kvinne blir gravid og i løpet av graviditeten. De fleste opplever bedring av migrenesymptomer i løpet av graviditeten, men mellom 4 og 8% får derimot en forverring av migrenen. Det er viktig at gravide med migrene blir adekvat behandlet fordi underbehandlet migrene kan ha negative effekter for både den gravide selv og fosteret (1, 2). Vi har ikke opplysninger om hvor langt den aktuelle kvinnen er kommet i graviditeten. Det er heller ikke opplysninger om hvor ofte migreneanfallene oppstår eller hvor lenge de varer. Svaret omhandler derfor generelt bruk av paracetamol+kodein og annen smertebehandling ved migrene i graviditet.

Paralgin forte i graviditet
Paralgin forte inneholder virkestoffene paracetamol og kodein. Kodein omdannes til morfin i kroppen. Den samlede forskningen tyder ikke på at kodein medfører noen betydelig økt risiko for fosterskadelige effekter ved eksponering tidlig i svangerskapet, selv om Schaefer og medforfattere angir at en liten økt risiko for kardiovaskulære defekter kan ikke utelukkes når kodein brukes tidlig i graviditeten (3-5). Risiko for andre svangerskapskomplikasjoner er ikke godt undersøkt, men vi har heller ikke noen direkte mistanke om uheldige effekter. Dersom gravide bruker denne medisinen hyppig/over lengre tid mot slutten av svangerskapet, er det risiko for at det nyfødte barnet kan få abstinenssymptomer etter fødsel samt respirasjonsdepresjon. Det bør også nevnes at det i svært liten grad er undersøkt om langvarig bruk av opioidanalgetika kan gi senvirkninger hos barnet (3-5).

Anbefalt migrenebehandling i graviditet
Opioider, som kodein, har generelt begrenset effekt ved migrene. Langvarig behandling med kodeinholdige legemidler under svangerskap bør også unngås på grunn av risiko for respirasjonsdepresjon og seponeringssymptomer hos nyfødte. Sporadisk behandling med kodein er imidlertid angitt å kunne være aktuelt hos gravide med migrene, som et sistevalg, hvis andre legemidler har hatt utilstrekkelig effekt (1).

Gravide kan bruke triptaner dersom ikke-medikamentelle tiltak og vanlige smertestillende legemidler ikke har tilstrekkelig effekt. Blant triptanene er det mest dokumentasjon for og lengst klinisk erfaring med bruk av sumatriptan hos gravide. Sumatriptan er derfor førstevalg dersom gravide har behov for å bruke et triptan. Paracetamol er førstevalg både for gravide og ammende. Gravide bør derimot kun bruke NSAIDs dersom legen har vurdert dette spesielt, men NSAIDs skal ikke brukes i tredje trimester. På samme måte som for alle andre, skal gravide og ammende kun bruke triptaner sporadisk. Ved svært hyppige migreneanfall bør andre behandlingsmuligheter vurderes (6).

Forebyggende behandling
Hvis gravide får alvorlige og hyppige anfall (mer enn 3-4 per måned) kan det være indisert med profylaktisk behandling. Dette gjelder særlig hvis anfallene er forbundet med økt belastning på fosteret ved for eksempel dehydrering og vekttap, og når effekten av symptomatisk behandling er dårlig. Hvis det er nødvendig med forebyggende behandling er betablokkere som metoprolol og propranolol i lavest mulige effektive dose førstevalg (2).

KONKLUSJON
Paralgin forte kan brukes av gravide for migrene på klar indikasjon, men bør brukes kun i korte perioder. Den samlede forskningen tyder ikke på at kodein medfører noen betydelig økt risiko for fosterskadelige effekter ved eksponering tidlig i svangerskapet, selv om datagrunnlaget for kodein er litt motstridende. Avhengig av dose, når legemidlet inntas i graviditeten og varigheten av behandlingen, kan det nyfødte barnet få abstinenssymptomer etter fødsel samt respirasjonsdepresjon.

Referanser
  1. 1. Amundsen S, Nordeng H et al. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol 2015; 11(4): 209-19.
  2. 2. RELIS database 2017; spm.nr. 11358, RELIS Vest (www.relis.no).
  3. 3. UKTIS (UK teratology information service). Codeine or dihydrocodeine in pregnancy. https://www.toxbase.org (Publisert: oktober 2015).
  4. 4. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. Kodein. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-fosterpaverkan/ (Publisert: 8. februar 2018).
  5. 5. Schaefer C, Peters P et al, editors. Drugs during pregnancy and lactation 2015; 3rd ed.: 37.
  6. 6. Myhr R, Haven G et al. Gravide og ammende kan bruke triptaner. http://www.relis.no (Publisert: 25. august 2017).