Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 1249, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 18.09.2006

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Etanercept og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 18.09.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 1249, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Ung mann med Bekterev som behandles med etanercept, ønsker å gjøre sin partner gravid. Behandlende lege lurer på om anti-TNF behandling påvirker sædkvalitet, og om det foreligger data som tyder på at etanercept bør seponeres i slike situasjoner.

SVAR: RELIS har tidligere utredet denne problemstillingen og konkluderte da med at det ikke forelå relevante studier på mennesker. Resultater fra studier med gjentatte doser i aper viste ingen effekter på reproduksjonsorganer eller organer direkte involvert i reproduksjon (1).

Vi fant en studie som undersøkte effekten av infliksimab på sædkvalitet (volum, motilitet, konsentrasjon, progresjon, total motile count og normale ovale former). Studien inkluderte ti pasienter med IBD (inflammatory bowel disease) hvorav syv brukte infliksimab fast (gruppe 1) og tre skulle begynne med behandling (gruppe 2). Alle pasientene avgav to sædprøver før de administrerte infliksimab samt en prøve en uke etter infusjon. Man sammenliknet prøvene før infusjon med den som ble tatt en uke etter for å se om sædkvaliteten var endret. Antall ovale former gikk ned, mens totalt volum økte i gruppe 1. Forfatterne konkluderte med at infliksimabbehandling kan redusere antall ovale former. Det er uklart hvorvidt dette medfører redusert fertilitet (2). Vi kan ikke se bort fra at infliksimab også har effekt på de andre endepunktene, da små pasientmaterialer sjelden avdekker signifikante forskjeller.

Konklusjon
Vi fant ingen studier som undersøkte etanercepts effekt på mannlig fertilitet eller sædkvalitet. En liten studie påviste redusert antall ovale former etter bruk av infliksimab.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; spm.nr. 441, RELIS Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Mahadevan U, Terdiman JP et al. Infliximab and semen quality in men with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2005; 11(4): 395-9.